بسته شدن برنامه

 • 156 نمایش
 • آخرین پست 13 مهر 1395
 • حل شده است
smartboy47 این را پست کرد 12 مهر 1395

بعد از اینکه طبق اموزش ها زیر ساخت را به برنامه اضافه کردم، برنامه اجرا نشده و فورس کلوز می دهد.

MyAplication:

public class MyApplication extends Application {
  @Override
  public void onCreate() {
    super.onCreate();

    MBaaS.init(this);
    ACRA.init(this);
  }
}

4 دیدگاه‌ها
مرتب‌سازی براساس استاندارد | جدیدترین | آرا
smartboy47 این را پست کرد 12 مهر 1395

کد مانیفست:

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.multibedanim.akheratdoost.multibedanim">

  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
  <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
  <uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" />
  <uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK" />

  <permission
    android:name="com.multibedanim.akheratdoost.multibedanim.permission.C2D_MESSAGE"
    android:protectionLevel="signature" />
  <uses-permission android:name="com.multibedanim.akheratdoost.multibedanim.permission.C2D_MESSAGE" />

  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@drawable/multi"
    android:label="@string/app_name"
    android:supportsRtl="true"
    android:name=".MyApplication"
    android:theme="@style/Theme.AppCompat.DayNight.NoActionBar">
    <activity android:name=".WelcomeActivity">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
    <activity android:name=".hame" />
    <activity android:name=".hame2" />
    <activity android:name=".tamas" />
    <activity android:name=".testactivity" />
    <activity
      android:name=".MainActivity"
      android:label="@string/title_activity_welcome"
      android:theme="@style/AppTheme">

    </activity>

    <receiver
      android:name="com.google.android.gms.gcm.GcmReceiver"
      android:exported="true"
      android:permission="com.google.android.c2dm.permission.SEND">
      <intent-filter>
        <action android:name="com.google.android.c2dm.intent.RECEIVE" />
        <category android:name="com.multibedanim.akheratdoost.multibedanim" />
      </intent-filter>
    </receiver>

    <meta-data
      android:name="ir.mbaas.sdk.token"
      android:value="d985141a_967440107484" />
  </application>

</manifest>

smartboy47 این را پست کرد 12 مهر 1395

کد گرادل:

apply plugin: 'com.android.application'

android {
  compileSdkVersion 23
  buildToolsVersion "24.0.2"

  defaultConfig {
    applicationId "com.multibedanim.akheratdoost.multibedanim"
    minSdkVersion 15
    targetSdkVersion 23
    versionCode 2
    versionName "1.1"
  }
  buildTypes {
    release {
      minifyEnabled false
      proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 'proguard-rules.pro'
    }
  }
}

dependencies {
  compile fileTree(include: ['*.jar'], dir: 'libs')
  compile 'com.android.support:appcompat-v7:23.4.0'
  compile 'com.android.support:support-v4:+'
  compile 'com.squareup.picasso:picasso:2.3.2'
  compile 'com.nineoldandroids:library:2.4.0'
  compile 'com.daimajia.slider:library:1.1.5@aar'
  compile 'org.jsoup:jsoup:1.9.2'
  compile 'ch.acra:acra:4.8.5'
  compile 'uk.co.chrisjenx:calligraphy:2.2.0'
  compile 'de.hdodenhof:circleimageview:2.1.0'
  compile 'com.google.android.gms:play-services-gcm:7.5.0'
  compile 'ir.mbaas:sdk:1.4.0'
}

mersam این را پست کرد 12 مهر 1395 - آخرین ویرایش 12 مهر 1395

سلام

اولا پیشنهاد می کنم ترتیب فراخوانی توابع رو به شکل زیر تغییر دهید:

ACRA.init(this);
MBaaS.init(this);

لطفا لاگ های مربوط به Exceptionئی که اتفاق می افتد را قرار بدید.

 • لایک شده توسط
 • smartboy47
smartboy47 این را پست کرد 13 مهر 1395

وقتی بعد از اجرای برنامه با کرش مواجه میشوید باید کامپایل

compile 'com.google.android.gms:play-services-gcm:7.5.0'

رو تبدیل به نسخه 9.6.1 بکنید تا مشکل رفع شود. یعنی به جای کامپایل باید نسخه زیر را جایگزین کنید.

 

compile 'com.google.android.gms:play-services-gcm:9.6.1'