ارور manefest

 • 148 نمایش
 • آخرین پست 12 مهر 1395
smartboy47 این را پست کرد 12 مهر 1395

بعد از اینکه طبق اموزش های سایت در manifest و gradle اطلاعات را وارد کردم با ارور

Error:Execution failed for task ':app:processDebugManifest'.
> Manifest merger failed with multiple errors, see logs

مواجه شدم و کلا برنامه قابل اجرا نیست و این خطا رفع نمیشود.

2 دیدگاه‌ها
مرتب‌سازی براساس استاندارد | جدیدترین | آرا
smartboy47 این را پست کرد 12 مهر 1395

کد مانیفست:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.multibedanim.akheratdoost.multibedanim">

  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
  <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
  <uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" />
  <uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK" />
  <permission android:name="com.multibedanim.akheratdoost.multibedanim.permission.C2D_MESSAGE" android:protectionLevel="signature" />
  <uses-permission android:name="com.multibedanim.akheratdoost.multibedanim.permission.C2D_MESSAGE" />

  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@drawable/multi"
    android:label="multi"
    android:supportsRtl="false"
    android:theme="@style/Theme.AppCompat.DayNight.NoActionBar">
    <activity android:name=".WelcomeActivity">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
    <activity android:name=".hame" />
    <activity android:name=".hame2" />
    <activity android:name=".tamas" />
    <activity android:name=".testactivity" />
    <activity
      android:name=".MainActivity"
      android:label="@string/title_activity_welcome"
      android:theme="@style/AppTheme">

    </activity>
    <receiver android:name="com.google.android.gms.gcm.GcmReceiver" android:exported="true" android:permission="com.google.android.c2dm.permission.SEND">
      <intent-filter>
      <action android:name="com.google.android.c2dm.intent.RECEIVE" />
      <category android:name="com.multibedanim.akheratdoost.multibedanim" />
    </intent-filter>
    </receiver>
    <meta-data android:name="ir.mbaas.sdk.token" android:value="d985141a_967440107484" />
  </application>

</manifest>

smartboy47 این را پست کرد 12 مهر 1395

کد گرادل:

apply plugin: 'com.android.application'

android {
  compileSdkVersion 23
  buildToolsVersion "24.0.2"

  defaultConfig {
    applicationId "com.multibedanim.akheratdoost.multibedanim"
    minSdkVersion 15
    targetSdkVersion 23
    versionCode 1
    versionName "1.0"
  }
  buildTypes {
    release {
      minifyEnabled false
      proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 'proguard-rules.pro'
    }
  }
}

dependencies {
  compile fileTree(include: ['*.jar'], dir: 'libs')
  compile 'com.android.support:appcompat-v7:23.4.0'
  compile 'com.android.support:support-v4:+'
  compile 'com.squareup.picasso:picasso:2.3.2'
  compile 'com.nineoldandroids:library:2.4.0'
  compile 'com.daimajia.slider:library:1.1.5@aar'
  compile 'org.jsoup:jsoup:1.9.2'
  compile 'ch.acra:acra:4.8.5'
  compile 'uk.co.chrisjenx:calligraphy:2.2.0'
  compile 'de.hdodenhof:circleimageview:2.1.0'
  compile 'com.google.android.gms:play-services-gcm:7.5.0'
  compile 'ir.mbaas:sdk:1.4.0'
}